ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่านเว็บ (ครั้งที่ 1)
 • 5 พ.ย. 2561 0:00 น.1 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 19 พ.ย. 2561 0:00 น.9 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 28 พ.ย. 2561 0:00 น.8 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 37 พ.ย. 2561 0:00 น.7 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 46 พ.ย. 2561 0:00 น.6 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ5 พ.ย. 2561 0:00 น.1 ธ.ค. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา ผ่านเว็บ (ครั้งที่ 2)
 • 5 พ.ย. 2561 0:00 น.1 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา5 พ.ย. 2561 0:00 น.1 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาได้รับเงินคืนครึ่งหนึ่ง5 พ.ย. 2561 0:00 น.1 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มเรียน5 พ.ย. 2561 0:00 น.1 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )11 ธ.ค. 2561 0:00 น.15 ก.พ. 2562 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 9 พ.ย. 2561 0:00 น.1 ธ.ค. 2561 23:59 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 10 พ.ย. 2561 0:00 น.25 พ.ย. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 5 พ.ย. 2561 0:00 น.15 ก.พ. 2562 23:59 น.
    -  วันเริ่มแสดงผลการศึกษา29 มี.ค. 2562 0:00 น.29 มี.ค. 2562 0:00 น.
    -  ช่วงวันแก้ไขการสำรองที่นั่งผ่านเว็บ5 พ.ย. 2561 0:00 น.1 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา19 พ.ย. 2561 0:00 น.19 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา18 มี.ค. 2562 0:00 น.18 มี.ค. 2562 0:00 น.
  เวลา 
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
  กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123