ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่านเว็บ (ครั้งที่ 1)
 • 14 มี.ค. 2561 0:00 น.25 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 114 มี.ค. 2561 0:00 น.25 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 214 มี.ค. 2561 0:00 น.25 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 314 มี.ค. 2561 0:00 น.25 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 414 มี.ค. 2561 0:00 น.25 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ14 มี.ค. 2561 0:00 น.25 มี.ค. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา ผ่านเว็บ (ครั้งที่ 2)
 • 14 มี.ค. 2561 0:00 น.25 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา14 มี.ค. 2561 0:00 น.25 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มเรียน14 มี.ค. 2561 0:00 น.25 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )26 มี.ค. 2561 0:00 น.27 เม.ย. 2561 23:59 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 14 มี.ค. 2561 0:00 น.25 มี.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 14 มี.ค. 2561 0:00 น.27 เม.ย. 2561 23:59 น.
    -  วันเริ่มแสดงผลการศึกษา28 พ.ค. 2561 0:00 น.28 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันแก้ไขการสำรองที่นั่งผ่านเว็บ14 มี.ค. 2561 0:00 น.25 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา19 มี.ค. 2561 0:00 น.19 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา31 มี.ค. 2561 0:00 น.31 มี.ค. 2561 23:59 น.
  เวลา 
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
  กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123