ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่านเว็บ (ครั้งที่ 1)
 • 22 พ.ค. 2560 0:00 น.17 มิ.ย. 2560 0:00 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 118 พ.ค. 2560 0:00 น.20 พ.ค. 2560 0:00 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 225 พ.ค. 2560 0:00 น.26 พ.ค. 2560 0:00 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 324 พ.ค. 2560 0:00 น.25 พ.ค. 2560 0:00 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 423 พ.ค. 2560 0:00 น.24 พ.ค. 2560 0:00 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ22 พ.ค. 2560 0:00 น.23 พ.ค. 2560 0:00 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา ผ่านเว็บ (ครั้งที่ 2)
 • 22 พ.ค. 2560 0:00 น.17 มิ.ย. 2560 0:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา22 พ.ค. 2560 0:00 น.17 มิ.ย. 2560 0:00 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาได้รับเงินคืนครึ่งหนึ่ง22 พ.ค. 2560 0:00 น.17 มิ.ย. 2560 0:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มเรียน22 พ.ค. 2560 0:00 น.17 มิ.ย. 2560 0:00 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )19 มิ.ย. 2560 0:00 น.25 ส.ค. 2560 0:00 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 26 พ.ค. 2560 0:00 น.17 มิ.ย. 2560 0:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 26 พ.ค. 2560 0:00 น.11 มิ.ย. 2560 0:00 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 22 พ.ค. 2560 0:00 น.25 ส.ค. 2560 0:00 น.
    -  วันเริ่มแสดงผลการศึกษา10 ต.ค. 2560 0:00 น.10 ต.ค. 2560 0:00 น.
    -  ช่วงวันแก้ไขการสำรองที่นั่งผ่านเว็บ22 พ.ค. 2560 0:00 น.17 มิ.ย. 2560 0:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา5 มิ.ย. 2560 0:00 น.5 มิ.ย. 2560 0:00 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา29 ก.ย. 2560 0:00 น.29 ก.ย. 2560 0:00 น.
  เวลา 
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
  กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123