ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่านเว็บ (ครั้งที่ 1)
 • 18 ก.ค. 2559 0:00 น.8 ส.ค. 2559 0:00 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 18 ก.ค. 2559 0:00 น.15 ก.ค. 2559 0:00 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 221 ก.ค. 2559 0:00 น.22 ก.ค. 2559 0:00 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 320 ก.ค. 2559 0:00 น.21 ก.ค. 2559 0:00 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 419 ก.ค. 2559 0:00 น.20 ก.ค. 2559 0:00 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ18 ก.ค. 2559 0:00 น.19 ก.ค. 2559 0:00 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา ผ่านเว็บ (ครั้งที่ 2)
 • 18 ก.ค. 2559 0:00 น.20 ส.ค. 2559 0:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา18 ก.ค. 2559 0:00 น.20 ส.ค. 2559 0:00 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาได้รับเงินคืนครึ่งหนึ่ง8 ส.ค. 2559 0:00 น.20 ส.ค. 2559 0:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มเรียน18 ก.ค. 2559 0:00 น.20 ส.ค. 2559 0:00 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )22 ส.ค. 2559 0:00 น.28 ต.ค. 2559 0:00 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 22 ก.ค. 2559 0:00 น.20 ส.ค. 2559 0:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 22 ก.ค. 2559 0:00 น.14 ส.ค. 2559 0:00 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 18 ก.ค. 2559 0:00 น.31 ต.ค. 2559 0:00 น.
    -  วันเริ่มแสดงผลการศึกษา5 ม.ค. 2560 0:00 น.5 ม.ค. 2560 0:00 น.
    -  ช่วงวันแก้ไขการสำรองที่นั่งผ่านเว็บ18 ก.ค. 2559 0:00 น.20 ส.ค. 2559 0:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา8 ส.ค. 2559 0:00 น.8 ส.ค. 2559 0:00 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา23 ธ.ค. 2559 0:00 น.23 ธ.ค. 2559 0:00 น.
  เวลา 
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
  กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123