จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
ภาคการศึกษาที่123
ศูนย์ : นานาชาติ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี นานาชาติ
   5624010901 : การท่องเที่ยวและการบริการ211
ศูนย์ : มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
   5421010201 : การโรงแรม19-
   5421010301 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล2--
   5421010501 : ภาษาญี่ปุ่น111
   5421010701 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร52-
   5421010801 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย61-
   5921010101 : การท่องเที่ยว-72-
   5921010201 : การโรงแรม-84-
   5921010301 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล-3031
   5921010501 : ภาษาญี่ปุ่น-263
   5921010701 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร-16-
   5921010801 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย-125
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123