จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
ภาคการศึกษาที่123
ศูนย์ : นานาชาติ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี นานาชาติ
   5624010901 : การท่องเที่ยวและการบริการ2114
ศูนย์ : มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
   5421010101 : การท่องเที่ยว-75-
   5421010201 : การโรงแรม3974
   5421010301 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล2514
   5421010501 : ภาษาญี่ปุ่น264-
   5421010701 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร130-
   5421010801 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย421-
   5921010201 : การโรงแรม-1-
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123